Motivation

Topics: Maslow's hierarchy of needs, Motivation, Abraham Maslow Pages: 41 (12284 words) Published: September 10, 2013
The impact of a reward sytem on employee motivation in Motonet-Espoo

Carolina Mikander

Carolina Mikander

Degree Thesis

International Business 2010

Carolina Mikander

DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: Identification number: Author: Title: International Business 3071 Carolina Mikander The impact of a reward sytem on employee motivation in Motonet-Espoo Sveinn Eldon Motonet Oy

Supervisor (Arcada): Commissioned by:

Abstract: The purpose of the thesis was to investigate and analyze how well the current reward system of Motonet-Espoo helps generate employee work motivation. More specifically it aimed to find out which aspects of the reward system functions well, and which aspects could be further developed and improved in order to increase employee satisfaction. The theoretical part of the study introduces different theories of motivation and rewarding. Emphasis is put on Maslow's hierarchy of needs, the goal setting theory and the total reward system. The empirical part of the thesis was conducted by using a quantitative research method. The data was gathered with the help of a questionnaire and two interviews. The aim of the research was to compare the different reward systems used in Motonet-Espoo and find the pros and cons of them. The research results revealed how Motonet-Espoo can develop their reward system by including the employees in the decision making process. The research supports the assumption that a well developed and functional reward system can increase employee motivation and satisfaction.

Keywords: Number of pages: Language: Date of acceptance:

Motivation, Reward System, Motonet-Espoo 46 English 11.5.2010

EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: International Business 3071 Carolina Mikander The impact of a reward sytem on employee motivation in Motonet-Espoo Sveinn Eldon Motonet Oy

Handledare (Arcada): Uppdragsgivare:

Sammandrag: Slutarbetets syfte var att undersöka och analysera hur bra Motonet-Esbos aktuella belöningssystem framkallar motivation bland arbetstagarna. Målet var att hitta vilka områden som fungerar bra och vilka som kunde utvecklas och förbättras för att öka arbetstagarnas motivation och belåtenhet. Den teoretiska delen av arbetet presenterar olika teorier om motivation och belöning. Speciell betoning sätts på Maslows behovshierarki-modell, målsättningsteorin och totala belöningssystemet. Den empiriska delen gjordes med hjälp av kvantitativ forskning. Informationen samlades in med en frågeformulär och två intervjuer. Målet med undersökningen var att jämföra MotonetEspoos olika belöningssystem och hitta deras bra och dåliga sidor. Analyserna visade hur Motonet-Espoo kan utveckla sitt belöningssystem med hjälp av att inkludera arbetstagarna i besluttagandet. Analyserna stöder antagandet att en väl utvecklad och funktionell belöningssystem kan öka arbetstagarnas motivation och belåtenhet i företaget.

Nyckelord: Sidantal: Språk: Datum för godkännande:

Motivation, Belöningssystem, Motonet-Espoo 46 Engelska 11.5.2010

CONTENTS
1. INTRODUCTION ...................................................................................................... 8 1.1 1.2 1.3 1.4 Research question and purpose of the study .............................................................. 8 Description of Material and Method ............................................................................8 Limitations of the study .............................................................................................. 9 Background ............................................................................................................... 9

2

THEORY.............................................................................................................. 11 2.1 2.2 2.3 Definition of Motivation............................................................................................. 11 Theories of...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Motivation
  • Motivation and Employees Essay
  • Essay on Motivation Theories
  • Employee motivation in Apple corpotation Essay
  • Managing Employee Motivation and Performance Essay
  • Effect of rewards on employee motivation Essay
  • Describe, Compare and Contrast One Process and One Content Theory of Motivation. Essay
  • Motivation Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free